×
Zakwalifikuj do grupy Excel lub Google Sheets Zakwalifikuj do grupy VBA Dobierz tematy Excel lub Google Sheets Dobierz tematy VBA Testy Inne usługi

Zapraszamy do tematu

SKRÓTY KLAWIATUROWE W EXCEL
Edycja
Klawisz lub Skrót Czynność
ENTER Zakończyć edycję zawartości komórki i przejść o jedną komórkę w dół lub w prawo w zaznaczonym obszarze
ESC Anulować edycję zawartości komórki
F4 lub CTRL+Y Powtórzyć ostatnią czynność
ALT+ENTER Rozpocząć nowy wiersz w tej samej komórce
BACKSPACE Anulować edycję zawartości komórki
DELETE Usunąć znak na prawo od kursora lub usunąć zaznaczony obszar
CTRL+DELETE Usunąć tekst do końca wiersza
Klawisze strzałekPrzejść o jeden znak do góry, w dół, w lewo lub w prawo
HOMEPrzejść do początku wiersza
SHIFT+F2Edytować komentarz komórki
CTRL+DWypełnić w dół
CTRL+RWypełnić w prawo
CTRL+ENTERWpisać do wielu komórek równocześnie
F5Przejdź do
SHIFT+ENTERZakończyć edycję zawartości komórki i przejść o jedną komórkę w lewo lub w górę w zaznaczonym obszarze
= (ZNAK RÓWNOŚCI)Rozpocząć formułę
ESCAnulować edycję zawartości komórki lub paska formuły
F2Edytować aktywną komórkę
BACKSPACEEdytować aktywną komórkę, a następnie wyczyścić jej zawartość lub usunąć znak po lewej stronie kursora podczas edytowania zawartości
F3Wkleić nazwę do formuły
CTRL+F3Zdefiniować nazwę
F9Przeliczyć wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach
SHIFT+F9Przeliczyć aktywny skoroszyt
ALT+= (ZNAK RÓWNOŚCIWstawić formułę Autosumowania
CTRL+;(ŚREDNIK)Aktualna data
CTRL+SHIFT+: (DWUKROPEK)Aktualna godzina
CTRL+KWstawić hiperłącze
CTRL+SHIFT+"(CUDZYSŁÓW)Skopiować wartość z komórki nad aktywną komórką do komórki lub paska formuły
CTRL+` (POJEDYNCZY CUDZYSŁÓW)Przełączać się między wyświetlaniem wartości komórek i formuł komórek
CTRL+' (APOSTROF)Skopiować formułę z komórki nad aktywną komórką do komórki lub paska formuły
CTRL+SHIFT+ENTERWprowadzić formułę jako formułę tablicową
CTRL+AWyświetlić Paletę formuł, gdy wprowadzisz prawidłową nazwę funkcji w formule
CTRL+SHIFT+AWstawić nazwy argumentów i nawiasy dla funkcji, gdy wprowadzisz prawidłową nazwę funkcji w formule
ALT+STRZAŁKA w DÓŁWyświetlić listę Autowypełnienie
FORMATOWANIE DANYCH PRZY UŻYCIU KLAWISZY SKRÓTÓW
ALT+' (APOSTROF)Wyświetlić polecenie Styl (menu Format)
CTRL+1Wyświetlić polecenie Komórki (menu Format)
CTRL+SHIFT+~Zastosować format liczby Ogólny
CTRL+SHIFT+$Zastosować formatowanie Walutowe z dwoma cyframi po przecinku (liczby ujemne pojawiają się na czerwono)
CTRL+SHIFT+%Zastosować formatowanie Procentowe bez liczb po przecinku
CTRL+SHIFT+^Zastosować formatowanie Wykładnicze z dwoma miejscami po przecinku
CTRL+SHIFT+#Zastosować format Daty z dniem, miesiącem i rokiem
CTRL+SHIFT+@Zastosować format Czasu z godziną i minutami ze wskazaniem A.M. lub P.M
CTRL+SHIFT+!Zastosować format Liczbowy z dwoma cyframi po przecinku, wyświetlaniem spacji między tysiącami i - dla wartości ujemnych
CTRL+SHIFT+&Zastosować obramowanie
CTRL+SHIFT+_Usunąć wszystkie obramowania
CTRL+BZastosować lub usunąć pogrubienie
CTRL+TZastosować lub usunąć kursywę
CTRL + Tworzy tabelę
CTRL+UZastosować lub usunąć podkreślenie
CTRL+5Zastosować lub usunąć przekreślenie
CTRL+9Ukryć wiersze
CTRL+SHIFT+(Odkryć wiersze
CTRL+0(ZERO)Ukryć kolumny
CTRL+SHIFT+)Odkryć kolumny
EDYCJA DANYCH PRZY UŻYCIU KLAWISZY SKRÓTÓW
F2Edytować aktywną komórkę
ESCAnulować edycję zawartości komórki lub paska formuły
BACKSPACEEdytować aktywną komórkę, a następnie wyczyścić ją lub usunąć znak po lewej stronie kursora w aktywnej komórce podczas edycji jej zawartości
F3Wkleić nazwę do formuły
ENTERZakończyć edycję zawartości komórki
CTRL+SHIFT+ENTERWprowadzić formułę, jako formułę tablicową
CTRL+AWyświetlić Paletę formuł, gdy wprowadzisz prawidłowa nazwę funkcji w formule
CTRL+SHIFT+AWstawić nazwy argumentów i nawiasy dla funkcji po wprowadzeniu prawidłowej nazwy funkcji w formule
WSTAWIANIE, USUWANIE I KOPIOWANIE ZAZNACZONEGO OBSZARU PRZY UŻYCIU KLAWISZY SKRÓTÓW
CTRL+CSkopiować zaznaczony obszar
CTRL+VWkleić zaznaczony obszar
CTRL+XWyciąć zaznaczony obszar
DELETEWyczyścić zawartość zaznaczonego obszaru
CTRL+SHIFT+ZNAK PLUSWstawić puste komórki
CTRL+ ZNAK MINUSUsunąć zaznaczony obszar
CTRL+ZCofnąć ostatnią czynność
PORUSZANIE SIĘ W ZAZNACZONYM OBSZARZE PRZY UŻYCIU KLAWISZY SKRÓTÓW
ENTER Przejść z góry na dół zaznaczonego obszaru (w dół) lub w kierunku zaznaczonym
SHIFT+ENTER Przejść z dołu do góry zaznaczonego obszaru (w górę)
TABPrzejść z lewej na prawą stronę zaznaczonego obszaru lub o jedną komórkę w dół, jeśli zaznaczona jest jedna kolumna
SHIFT+TABPrzejść z prawej na lewą stronę zaznaczonego obszaru lub o jedną komórkę do góry, jeśli zaznaczona jest jedna kolumna
CTRL+KROPKAPrzejść do następnego rogu zaznaczonego obszaru w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara
CTRL+ALT+STRZAŁKA w PRAWOPrzejść w prawą stronę pomiędzy nie przylegającymi obszarami
CTRL+ALT+STRZAŁKA w LEWOPrzejść w lewą stronę pomiędzy nie przylegającymi obszarami
SHIFT + strzałki nawigacyjneZaznaczanie komórek
CTRL +SHIFT +strzałka nawigacyjnaZaznaczanie do ostatniej komórki, po której jest pusta
CTRL + SHIFT +HOMEZaznaczanie od aktywnej komórki do początku arkusza
CTRL + SHIFT +ENDZaznaczanie od aktywnej komórki do początku arkusza
ALT + ;Zaznaczanie tylko widocznych komórek
PRACA Z BAZAMI DANYCH, LISTAMI I TABELAMI PRZESTAWNYMI PRZY UŻYCIU KLAWISZY SKRÓTÓW
Praca w formularzu danych przy użyciu klawiszy skrótów
ALT+ literaZaznaczyć pole lub wybrać przycisk polecenia
STRZAŁKA w DÓŁPrzejść do tego samego pola w następnym rekordzie
STRZAŁKA w GÓRĘPrzejść do tego samego pola w poprzednim rekordzie
TABPrzejść do następnego pola w rekordzie, które można edytować
SHIFT+TAB Przejść do poprzedniego pola w rekordzie
ENTERPrzejść do pierwszego pola następnego rekordu
SHIFT+ENTERPrzejść do pierwszego pola poprzedniego rekordu
PAGE DOWNPrzejść do tego samego pola o dziesięć rekordów dalej
PAGE UPPrzejść do tego samego rekordu o dziesięć pól wstecz
CTRL+PAGE DOWNPrzejść do nowego rekordu
CTRL+PAGE UPPrzejść do pierwszego rekordu
HOME lub ENDPrzejść do początku lub końca pola
STRZAŁKA w LEWO lub STRZAŁKA w PRAWOPrzejść o jeden znak w lewo lub w prawo w polu
Filtrowanie
ALT+STRZAŁKA w DÓŁZaznacz komórkę zawierającą etykietę kolumny i naciśnij
ALT+STRZAŁKA w GÓRĘZamknąć listę Filtruj dla bieżącej kolumny
STRZAŁKA w DÓŁZaznaczyć następny element na liście Filtruj
STRZAŁKA w GÓRĘZaznaczyć poprzedni element na liście Filtruj
HOMEZaznaczyć pierwszy element (Wszystko) na liście Filtruj
ENDZaznaczyć ostatni element na liście Filtruj
ENTERUżyć polecenia Filtr na liście, używając elementu zaznaczonego na liście Filtruj
Praca z polami stron w tabelach przestawnych przy użyciu klawiszy skrótów
Listy pól
STRZAŁKA w GÓRĘZaznaczyć poprzedni element z listy
STRZAŁKA w DÓŁZaznaczyć następny element z listy
HOMEZaznaczyć pierwszy widoczny element z listy
ENDZaznaczyć ostatni widoczny element z listy
ENTERWyświetlić zaznaczony element
Grupowanie i rozgrupowywanie elementów tablicy przestawnej przy użyciu klawiszy skrótów
ALT+SHIFT+STRZAŁKA w PRAWOZgrupować zaznaczone elementy tabeli przestawnej
ALT+SHIFT+STRZAŁKA w LEWORozgrupować zaznaczone elementy tabeli przestawnej
KLAWISZE OBSŁUGI OKIEN I OKIEN DIALOGOWYCH
ALT+TABPrzejść do następnego programu
ALT+SHIFT+TABPrzejść do poprzedniego programu
CTRL+ESCWyświetlić menu Start sytemu Windows
CTRL+WZamknąć okno aktywnego skoroszytu
CTRL+F5Przywrócić okno aktywnego skoroszytu
CTRL+F6Przejść do okna następnego skoroszytu
CTRL+SHIFT+F6Przejść do okna poprzedniego skoroszytu
CTRL+F7Wykonać polecenie Przenieś
CTRL+F8Wykonać polecenie Rozmiar
CTRL+F9Zmniejszyć okno skoroszytu do ikony
CTRL+F10Powiększyć lub przywrócić okno skoroszytu
 W oknie dialogowym, aby
CTRL+TAB lub CTRL+PAGE DOWNPrzejść do następnej karty okna dialogowego
CTRL+SHIFT+TAB lub CTRL+PAGE UPPrzejść do poprzedniej karty okna dialogowego
TABPrzejść do następnej opcji lub grupy opcji
SHIFT+TABPrzejść do poprzedniej opcji lub grupy opcji
KLAWISZE strzałekPrzełączać pomiędzy opcjami w polu aktywnej rozwijalnej listy lub pomiędzy opcjami grupy opcji
KLAWISZ SPACJIWykonać czynności przypisane do przycisku (przycisk z kropkowanym obramowaniem) albo zaznaczyć lub wyczyścić aktywne pole wyboru
ALT+ literaWybrać opcję albo zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru
ESCZamknąć pole zaznaczonej rozwijalnej listy
ENTERWykonać czynności przypisane domyślnemu przyciskowi okna dialogowego (przycisk z pogrubionym obramowaniem ľ często przycisk OK)
ESCAnulować polecenie i zamknąć okno dialogowe
 W POLU TEKSTOWYM, ABY
HOMEPrzejść do początku tekstu
ENDPrzejść na koniec tekstu
STRZAŁKA w LEWO lub STRZAŁKA w PRAWOPrzejść o jeden znak w lewo lub prawo
CTRL+STRZAŁKA w LEWO lub CTRL+STRZAŁKA w PRAWOPrzejść o jedno słowo na lewo lub prawo
SHIFT+HOMEZnaczyć od punktu wstawiania do początku tekstu
SHIFT+ENDZaznaczyć od punktu wstawiania do końca tekstu
SHIFT+STRZAŁKA w LEWOZaznaczyć lub anulować zaznaczenie o jeden znak w lewo
SHIFT+STRZAŁKA w PRAWOZaznaczyć lub anulować zaznaczenie o jeden znak w prawo
CTRL+SHIFT+STZRAŁKA w LEWOZaznaczyć lub anulować zaznaczenie o jedno słowo w lewo
CTRL+SHIFT+STRZAŁKA w PRAWOZaznaczyć lub anulować zaznaczenie o jedno słowo w prawo

Inne informacje Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzyLekcje multimedialne  Artykuły

Nowości  Nowości

facebookIco