×
Zakwalifikuj do grupy Excel lub Google Sheets Zakwalifikuj do grupy VBA Dobierz tematy Excel lub Google Sheets Dobierz tematy VBA Testy Inne usługi

Zapraszamy do tematu

Funkcje w Ms Excel 2013- 2020
Nazwa Polska Nazwa angielska
ACOSACOS
ACOSHACOSH
ACOTACOT
ACOTHACOTH
ADR.POŚRINDIRECT
ADRESADDRESS
AGREGUJAGGREGATE
AMORT.LINAMORLINC
AMORT.NIELINAMORDEGRC
ARABSKAARABIC
ARG.LICZBY.ZESPIMARGUMENT
ARKUSZSHEET
ARKUSZESHEETS
ASCASC
ASINASIN
ASINHASINH
ATANATAN
ATAN2ATAN2
ATANHATANH
BAT.TEKSTBAHTTEXT
BD.ILE.REKORDÓWDCOUNT
BD.ILE.REKORDÓW.ADCOUNTA
BD.ILOCZYNDPRODUCT
BD.MAXDMAX
BD.MINDMIN
BD.ODCH.STANDARDDSTDEV
BD.ODCH.STANDARD.POPULDSTDEVP
BD.POLEDGET
BD.SUMADSUM
BD.ŚREDNIADAVERAGE
BD.WARIANCJADVAR
BD.WARIANCJA.POPULDVARP
BESSEL.IBESSEL.I
BESSEL.JBESSEL.J
BESSEL.KBESSEL.K
BESSEL.YBESSEL.Y
BIT.PRZESUNIĘCIE.W.LEWOBITLSHIFT
BIT.PRZESUNIĘCIE.W.PRAWOBITRSHIFT
BITANDBITAND
BITORBITOR
BITXORBITXOR
BRAKNA
CENAPRICE
CENA.BSTBILLPRICE
CENA.DYSKPRICEDISC
CENA.DZIESDOLLARDE
CENA.OST.OKRODDLPRICE
CENA.PIERW.OKRODDFPRICE
CENA.UŁAMDOLLARFR
CENA.WYKUPPRICEMAT
CHI.TESTCHISQ.TEST
COSCOS
COS.LICZBY.ZESPIMCOS
COSHCOSH
COSH.LICZBA.ZESPIMCOSH
COTCOT
COT.LICZBA.ZESPIMCOT
COTHCOTH
CSCCSC
CSC.LICZBA.ZESPIMCSC
CSCHCSCH
CSCH.LICZBA.ZESPIMCSCH
CZ.CAŁK.DZIELENIAQUOTIENT
CZ.RZECZ.LICZBY.ZESPIMREAL
CZ.UROJ.LICZBY.ZESPIMAGINARY
CZASTIME
CZAS.WARTOŚĆTIMEVALUE
CZĘSTOŚĆFREQUENCY
CZĘŚĆ.ROKUYEARFRAC
CZY.ADRISREF
CZY.BŁISERR
CZY.BŁĄDISERROR
CZY.BRAKISNA
CZY.FORMUŁAISFORMULA
CZY.LICZBAISNUMBER
CZY.LOGICZNAISLOGICAL
CZY.NIE.TEKSTISNONTEXT
CZY.NIEPARZYSTEISODD
CZY.PARZYSTEISEVEN
CZY.PUSTAISBLANK
CZY.RÓWNEDELTA
CZY.TEKSTISTEXT
DANE.CZASU.RZECZRTD
DATADATE
DATA.WARTOŚĆDATEVALUE
DBDB
DDBDDB
DŁ, DŁ.BLEN, LENB
DNIDAYS
DNI.360DAYS360
DNI.ROBOCZENETWORKDAYS
DNI.ROBOCZE.NIESTANDNETWORKDAYS.INTL
DWÓJK.NA.DZIESBIN2DEC
DWÓJK.NA.ÓSMBIN2OCT
DWÓJK.NA.SZESNBIN2HEX
DZIEŃDAY
DZIEŃ.ROBOCZYWORKDAY
DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTANDWORKDAY.INTL
DZIEŃ.TYGWEEKDAY
DZIES.NA.DWÓJKDEC2BIN
DZIES.NA.ÓSMDEC2OCT
DZIES.NA.SZESNDEC2HEX
DZIESIĘTNADECIMAL
DZIŚTODAY
EFEKTYWNAEFFECT
ELEMENT.KPI.MODUŁUCUBEKPIMEMBER
ELEMENT.MODUŁUCUBEMEMBER
EUROCONVERTEUROCONVERT
EXPEXP
EXP.LICZBY.ZESPIMEXP
F.TESTF.TEST
FAŁSZFALSE
FIPHI
FILTERXMLFILTERXML
FORMUŁA.TEKSTFORMULATEXT
FRAGMENT.TEKSTU, FRAGMENT.TEKSTU.BMID, MIDB
FUNKCJA.BŁERF
FUNKCJA.BŁ.DOKŁERF.PRECISE
FVFV
GAMMAGAMMA
GAUSSAGAUSS
GODZINAHOUR
HIPERŁĄCZEHYPERLINK
ILE.LICZBCOUNT
ILE.NIEPUSTYCHCOUNTA
ILE.WIERSZYROWS
ILOCZYNPRODUCT
ILOCZYN.LICZB.ZESPIMPRODUCT
ILORAZ.LICZB.ZESPIMDIV
INDEKSINDEX
INFOINFO
IPMTIPMT
IRRIRR
ISO.NUM.TYGISOWEEKNUM
ISO.ZAOKR.W.GÓRĘISO.CEILING
ISPMTISPMT
JEŻELIIF
JEŻELI.BŁĄD IFERROR
JEŻELI.ND IFNA
JIS JIS
KOD CODE
KOMBINACJE COMBIN
KOMBINACJE.A COMBINA
KOMÓRKA CELL
KOMP.FUNKCJA.BŁ ERFC
KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁ ERFC.PRECISE
KONWERTUJ CONVERT
KOWARIANCJA COVAR
KOWARIANCJA.POPUL COVARIANCE.P
KOWARIANCJA.PRÓBKI COVARIANCE.S
KURTOZA KURT
KWARTYL QUARTILE
KWARTYL.PRZEDZ.OTW QUARTILE.EXC
KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK QUARTILE.INC
KWOTA DOLLAR
KWOTA.WYKUP RECEIVED
LEWY, LEWYB LEFT, LEFTB
LICZ.JEŻELI COUNTIF
LICZ.PUSTE COUNTBLANK
LICZ.WARUNKI COUNTIFS
LICZBA.CAŁK INT
LICZBA.KOLUMN COLUMNS
LICZBA.ZESP COMPLEX
LICZNIK.MODUŁÓW.ZESTAWU CUBESETCOUNT
LITERY.MAŁE LOWER
LITERY.WIELKIE UPPER
LN LN
LN.LICZBY.ZESP IMLN
LOG LOG
LOG10 LOG10
LOG10.LICZBY.ZESP IMLOG10
LOG2.LICZBY.ZESP IMLOG2
LOS RAND
LOS.ZAKR RANDBETWEEN
LUB OR
MACIERZ.ILOCZYN MMULT
MACIERZ.JEDNOSTKOWA MUNIT
MACIERZ.ODW MINVERSE
MAX MAX
MAX.A MAXA
MAX.K LARGE
MEDIANA MEDIAN
MIESIĄC MONTH
MIN MIN
MIN.A MINA
MIN.K SMALL
MINUTA MINUTE
MIRR MIRR
MOD MOD
MODUŁ.LICZBY ABS
MODUŁ.LICZBY.ZESP IMABS
N N
NACHYLENIE SLOPE
NAJMN.WSP.WIEL LCM
NAJW.WSP.DZIEL GCD
NAL.ODS ACCRINT
NAL.ODS.WYKUP ACCRINTM
NIE NOT
NOMINALNA NOMINAL
NORMALIZUJ STANDARDIZE
NPER NPER
NPV NPV
NR.BŁĘDU ERROR.TYPE
NR.KOLUMNY COLUMN
NR.SER.DATY EDATE
NR.SER.OST.DN.MIES EOMONTH
MONATSENDE  
NUM.TYG WEEKNUM
O.CZAS.TRWANIA PDURATION
OBSZARY AREAS
OCZYŚĆ CLEAN
ODCH.KWADRATOWE DEVSQ
ODCH.STAND.POPUL STDEV.P
ODCH.STANDARD.POPUL STDEVP
ODCH.STANDARD.POPUL.A STDEVPA
ODCH.STANDARD.PRÓBKI STDEV.S
ODCH.STANDARDOWE STDEV
ODCH.STANDARDOWE.A STDEVA
ODCH.ŚREDNIE AVEDEV
ODCIĘTA INTERCEPT
ORAZ AND
ÓSM.NA.DWÓJK OCT2BIN
ÓSM.NA.DZIES OCT2DEC
ÓSM.NA.SZESN OCT2HEX
PEARSON PEARSON
PERCENTYL PERCENTILE
PERCENTYL.PRZEDZ.OTW PERCENTILE.EXC
PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK PERCENTILE.INC
PERMUTACJE PERMUT
PERMUTACJE.A PERMUTATIONA
PHONETIC PHONETIC
PI PI
PIERW.PI SQRTPI
PIERWIASTEK SQRT
PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP IMSQRT
PMT PMT
PODAJ.POZYCJĘ MATCH
PODSTAW SUBSTITUTE
PODSTAWA BASE
PORÓWNAJ EXACT
POTĘGA POWER
POTĘGA.LICZBY.ZESP IMPOWER
POWT REPT
POZYCJA RANK
POZYCJA.NAJW RANK.EQ
POZYCJA.ŚR RANK.AVG
PPMT PPMT
PRAWDA TRUE
PRAWDPD PROB
PRAWY, PRAWY.B RIGHT, RIGHTB
PROC.POZ.PRZEDZ.OTW PERCENTRANK.EXC
PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK PERCENTRANK.INC
PROCENT.POZYCJA PERCENTRANK
PRÓG.ROZKŁAD.DWUM CRITBINOM
PRZESUNIĘCIE OFFSET
PV PV
R.KWADRAT RSQ
RADIANY RADIANS
RATE RATE
REGBŁSTD STEYX
REGEXPP LOGEST
REGEXPW GROWTH
REGLINP LINEST
REGLINW TREND
REGLINX FORECAST
REJESTR.KOD REGISTER.ID
RENT.BS TBILLYIELD
RENT.DYSK YIELDDISC
RENT.EKW.BS TBILLEQ
RENT.OST.OKR ODDLYIELD
RENT.PIERW.OKR ODDFYIELD
RENT.WYKUP YIELDMAT
RENTOWNOŚĆ YIELD
ROCZ.PRZYCH DURATION
ROCZ.PRZYCH.M MDURATION
ROK YEAR
ROZKŁ.BETA BETA.DIST
ROZKŁ.BETA.ODWR BETA.INV
ROZKŁ.CHI CHISQ.DIST
ROZKŁ.CHI.ODWR CHISQ.INV
ROZKŁ.CHI.ODWR.PS CHISQ.INV.RT
ROZKŁ.CHI.PS CHISQ.DIST.RT
ROZKŁ.DWUM BINOM.DIST
ROZKŁ.DWUM.ODWR BINOM.INV
ROZKŁ.DWUM.PRZEC NEGBINOM.DIST
ROZKŁ.DWUM.ZAKRES BINOM.DIST.RANGE
ROZKŁ.EXP EXPON.DIST
ROZKŁ.F F.DIST
ROZKŁ.F.ODWR F.INV
ROZKŁ.F.ODWR.PS F.INV.RT
ROZKŁ.F.PS F.DIST.RT
ROZKŁ.GAMMA GAMMA.DIST
ROZKŁ.GAMMA.ODWR GAMMA.INV
ROZKŁ.HIPERGEOM HYPGEOM.DIST
ROZKŁ.LOG LOGNORM.DIST
ROZKŁ.LOG.ODWR LOGNORM.INV
ROZKŁ.NORMALNY NORM.DIST
ROZKŁ.NORMALNY.ODWR NORM.INV
ROZKŁ.NORMALNY.S NORM.S.DIST
ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR NORM.S.INV
ROZKŁ.POISSON POISSON.DIST
ROZKŁ.T T.DIST
ROZKŁ.T.DS T.DIST.2T
ROZKŁ.T.ODWR T.INV
ROZKŁ.T.ODWR.DS T.INV.2T
ROZKŁ.T.PS T.DIST.RT
ROZKŁ.WEIBULL WEIBULL.DIST
ROZKŁAD.BETA BETADIST
ROZKŁAD.BETA.ODW BETAINV
ROZKŁAD.CHI CHIDIST
ROZKŁAD.CHI.ODW CHIINV
ROZKŁAD.DWUM BINOMDIST
ROZKŁAD.DWUM.PRZEC NEGBINOMDIST
ROZKŁAD.EXP EXPONDIST
ROZKŁAD.F FDIST
ROZKŁAD.F.ODW FINV
ROZKŁAD.FISHER FISHER
ROZKŁAD.FISHER.ODW FISHERINV
ROZKŁAD.GAMMA GAMMADIST
ROZKŁAD.GAMMA.ODW GAMMAINV
ROZKŁAD.HIPERGEOM HYPGEOMDIST
ROZKŁAD.LIN.GAMMA GAMMALN
ROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁ GAMMALN.PRECISE
ROZKŁAD.LOG LOGNORMDIST
ROZKŁAD.LOG.ODW LOGINV
ROZKŁAD.NORMALNY NORMDIST
ROZKŁAD.NORMALNY.ODW NORMINV
ROZKŁAD.NORMALNY.S NORMSDIST
ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW NORMSINV
ROZKŁAD.POISSON POISSON
ROZKŁAD.T TDIST
ROZKŁAD.T.ODW TINV
ROZKŁAD.WEIBULL WEIBULL
RÓWNOW.STOPA.PROC RRI
RÓŻN.LICZB.ZESP IMSUB
RZYMSKIE ROMAN
S SEC
SEC.LICZBA.ZESP IMSEC
SECH SECH
SECH.LICZBA.ZESP IMSECH
SEKUNDA SECOND
SILNIA FACT
SILNIA.DWUKR FACTDOUBLE
SIN SIN
SIN.LICZBY.ZESP IMSIN
SINH SINH
SINH.LICZBA.ZESP IMSINH
SKOŚNOŚĆ SKEW
SKOŚNOŚĆ.P SKEW.P
SLN SLN
SPŁAC.KAPIT CUMPRINC
SPŁAC.ODS CUMIPMT
SPRAWDŹ.PRÓG GESTEP
SPRZĘŻ.LICZBY.ZESP IMCONJUGATE
SQL.REQUEST SQL.REQUEST
STOPA.DYSK DISC
STOPA.PROC INTRATE
STOPNIE DEGREES
SUMA SUM
SUMA.ILOCZYNÓW SUMPRODUCT
SUMA.JEŻELI SUMIF
SUMA.KWADRATÓW SUMSQ
SUMA.LICZB.ZESP IMSUM
SUMA.SZER.POT SERIESSUM
SUMA.WARUNKÓW SUMIFS
SUMA.X2.M.Y2 SUMX2MY2
SUMA.X2.P.Y2 SUMX2PY2
SUMA.XMY.2 SUMXMY2
SUMY.CZĘŚCIOWE SUBTOTAL
SYD SYD
SZESN.NA.DWÓJK HEX2BIN
SZESN.NA.DZIES HEX2DEC
SZESN.NA.ÓSM HEX2OCT
SZUKAJ.TEKST, SZUKAJ.TEKST.B SEARCH, SEARCHB
ŚREDNIA AVERAGE
ŚREDNIA.A AVERAGEA
ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA GEOMEAN
ŚREDNIA.HARMONICZNA HARMEAN
ŚREDNIA.JEŻELI AVERAGEIF
ŚREDNIA.WARUNKÓW AVERAGEIFS
ŚREDNIA.WEWN TRIMMEAN
T T
T.TEST T.TEST
TAN TAN
TAN.LICZBA.ZESP IMTAN
TANH TANH
TEKST TEXT
TERAZ NOW
TEST.CHI CHITEST
TEST.F FTEST
TEST.T TTEST
TEST.Z ZTEST
TRANSPONUJ TRANSPOSE
TYP TYPE
UFNOŚĆ CONFIDENCE
UFNOŚĆ.NORM CONFIDENCE.NORM
UFNOŚĆ.T CONFIDENCE.T
UNICODE UNICODE
USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY TRIM
USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU CUBERANKEDMEMBER
VDB VDB
WARIANCJA VAR
WARIANCJA.A VARA
WARIANCJA.POP VAR.P
WARIANCJA.POPUL VARP
WARIANCJA.POPUL.A VARPA
WARIANCJA.PRÓBKI VAR.S
WART.PRZYSZŁ.KAP FVSCHEDULE
WARTOŚĆ VALUE
WARTOŚĆ.LICZBOWA NUMBERVALUE
WARTOŚĆ.MODUŁU CUBEVALUE
WEBSERVICE WEBSERVICE
WEŹDANETABELI GETPIVOTDATA
WIELOMIAN MULTINOMIAL
WIERSZ ROW
WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU CUBEMEMBERPROPERTY
WSP.KORELACJI CORREL
WYBIERZ CHOOSE
WYPŁ.DATA.NAST COUPNCD
WYPŁ.DATA.POPRZ COUPPCD
WYPŁ.DNI COUPDAYS
WYPŁ.DNI.NAST COUPDAYSNC
WYPŁ.DNI.OD.POCZ COUPDAYBS
WYPŁ.LICZBA COUPNUM
WYST.NAJCZĘŚCIEJ MODE
WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABL MODE.MULT
WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART MODE.SNGL
WYSZUKAJ LOOKUP
WYSZUKAJ.PIONOWO VLOOKUP
WYSZUKAJ.POZIOMO HLOOKUP
WYWOŁAJ CALL
WYZNACZNIK.MACIERZY MDETERM
XIRR XIRR
XNPV XNPV
XOR XOR
Z.TEST Z.TEST
Z.WIELKIEJ.LITERY PROPER
ZAOKR ROUND
ZAOKR.DO.CAŁK TRUNC
ZAOKR.DO.NPARZ ODD
ZAOKR.DO.PARZ EVEN
ZAOKR.DO.TEKST FIXED
ZAOKR.DO.WIELOKR MROUND
ZAOKR.DÓŁ ROUNDDOWN
ZAOKR.GÓRA ROUNDUP
ZAOKR.W.DÓŁ FLOOR
ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ FLOOR.PRECISE
ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE FLOOR.MATH
ZAOKR.W.GÓRĘ CEILING
ZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁ CEILING.PRECISE
ZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNE CEILING.MATH
ZASTĄP, ZASTĄP.B REPLACE, REPLACEB
ZESTAW.MODUŁÓW CUBESET
ZŁĄCZ.TEKSTY CONCATENATE
ZNAJDŹ, ZNAJDŹB FIND, FINDB
ZNAK CHAR
ZNAK.LICZBY SIGN
ZNAK.UNICODE UNICHAR
?? ENCODEURL
QUERYSTRING ??

Inne informacje Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzyLekcje multimedialne  Artykuły

Nowości  Nowości

facebookIco