×
Zakwalifikuj do grupy Excel lub Google Sheets Zakwalifikuj do grupy VBA Dobierz tematy Excel lub Google Sheets Dobierz tematy VBA Testy Inne usługi

Metody Raportowanie - narzędzia Ms Excel

Tabela przestawna

Najlepszym gotowym narzędziem do raportowania jest tabela przestawna. W prosty sposób, możesz uzyskać interesujące Cię podsumowania dla wybranych elementów. Raport powstaje na innym arkuszu, dane są bezpieczne. Możesz zmieniać dane s swoim zestawieniu, dodawać nowe i usuwać. Poleceniem Odśwież aktualizujesz wyniki w swojej tabeli przestawnej. Sam program dla daty tworzy grupy Miesięcy, Kwartałów i Lat, a dla minut - godziny. Do obsługi tych danych nowe narzędzie - oś czasu. Możesz zrobić zestawienie dla danych zewnętrznych -np. baza danych Ms Access. I wiele innych możliwości. Nasze dane muszą być spisane w układzie pionowym, nagłówki w 1 wierszu.

Sumy częściowe

Narzędzie znacznie mniej efektywne. Wymaga odpowiedniego przygotowania danych (sortowanie), nie ma możliwości odświeżania, przy zmianie kryteriów, należy usunąć poprzednie zestawienie, ponownie posortować tabelę wg. nowych kryteriów i dopiero można przejść do wykonania Sum Częściowych. Najrozsądniej jest używać tego narzędzia dla Tabel, które już są wypełnione w całości i nie planujemy nic zmieniać. Nie grupuje dat. Niektórym odpowiada Konspekt, który automatycznie powstaje przy Sumach Częściowych, gdzie w prosty sposób możemy chować szczegóły i wyświetlać jedynie wiersze podsumowujące lub wyświetlać odpowiednie grupy szczegółów. Zarówno tabela przestawna jak i Suma Częściowa wymagają wspólnych etykiet do zbierania danych. Tutaj również nasze dane muszą być spisane w układzie pionowym, nagłówki w 1 wierszu.

Formuły obliczeniowe

Możemy również korzystając z formuł obliczeniowych takich Jak: Licz.Jeżeli, Licz.Warunki, Suma.Jeżeli, Suma.Warunków ...itp. przygotować raport obliczeniowy. Wygląd raportu może przygotować w dowolnej formie, obok danych, w innym arkuszu albo w ogóle w innym pliku. Formuły przedstawiają zawsze aktualne wyniki, a także mają możliwość ,w w odróżnieniu od w/w narzędzi znajdować pozycję na podstawie fragmentu wpisu(nie wymagają jednolitych etykiet. Dane mogą znajdować się w układzie pionowym lub poziomym, nagłówki w wierszu lub w kolumnie. Mogą również być w różnych arkuszach czy plikach.

Konsolidacja

Narzędzie do tworzenia raportów obliczeniowych dla danych spisanych w kilku arkuszach lub plikach. Umożliwia tworzenie podsumowań dla wybranych pojedynczych kategorii (nie ma możliwości zagnieżdżania). Można aktualizować (tylko wartości liczbowe) -konsolidacja z łączami. Dla wspólnych etykiet -konsolidacja etykietami, dla różnych, lub w wypadku ich braku - konsolidacja współrzędnymi.

Relacyjna Tabela Przestawna

Tabela przestawna, która analizuje dane z kilku arkuszy. Tabele muszą być połączone wspólnym identyfikatorem. Ograniczone możliwości obliczeniowe w porównaniu do Tabeli Przestawnej utworzonej dla zakresu z poprzedniego arkusza. Aby mieć dostęp do pełnej analizy, zalecane jest skonsolidowanie danych w jednym arkuszu, ewentualne uzupełnienie szczegółów np. z użyciem funkcji Wyszukaj.Pionowo i utworzenie Tabeli przestawnej dla danych zebranych w jednym arkuszu.

Power Query

Narzędzie najnowszych wersji Ms Excel umożliwiające tworzenie raportów dla danych z różnych arkuszy lub plików. Tabele wyjściowe mogą być układzie poziomym lub pionowym. Konieczne wspólne etykiety i identyfikatory. Pełna aktualizacja danych i odświeżanie. paleta formuł obliczeniowych.

Power Pivot

Trójwymiarowa Tabela Przestawna dla danych z wielu arkuszy. Nowe formuły obliczeniowe i narzędzia analiz.